Θέση νοσηλευτή στο Δήμο Ιλίου

0

Ο ∆ήµος Ιλίου ανακοινωνει οτι θα προβεί στην σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα αναλάβει το έργο «∆ιασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Ιλίου» µε έδρα την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του ∆ήµου.

Ο επιλεγόµενος θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του/της Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) (ν.3919/2011 και 4038/2012) και
Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου εντός πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλµατος, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λ.π.).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ