26 Προσλήψεις στο Βόλο

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών :
– Τεσσάρων (4) Οδηγών οχηµάτων καθαριότητας µε άδεια Γ΄ κατηγορίας ∆Ε
– Είκοσι δύο (22) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Βόλου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122, 53124 & 53130), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόµενη εργάσιµη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα δηλ. ξεκινά την 22-5-2017 και λήγει την 24-5-2017. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ