3 προσλήψεις στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

0

Τρεις θέσεις εργασίας έχουν "ανοίξει" στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Αναλυτικά:

Πρόσληψη τριών (3) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), µέχρι την 30/06/2018, µε ωριαία αποζηµίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2017-2018 του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση (µόνο αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους) στo Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τηλ. Επικοινωνίας: 22683-50.214)

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ