10 προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων

0

Στην πρόσληψη 10 ατόμων προχωρά ο δήμος Μεγαρέων.

Αναλυτικά:

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δέκα (10) ατόµων , σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 269/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν , του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 , για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών , µετά την κήρυξη του ∆ήµου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, από 15 Νοεµβρίου 2017 , λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων που έπληξαν την περιοχή µας, για τις εξής , κατά αριθµό ατόµων κατηγορίες εκπαίδευσης , ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

2 ΔΕ ∆ιοικητικού
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου
1 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόµων
2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι , µαζί µε την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείτε από το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού) , πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εντός δύο (2) ηµερών από την εποµένη της ανάρτηση της

Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται)
Φωτοαντίγραφο λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτείται)
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
Υπεύθυνη δήλωση «περί µη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ( Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Νέας Περάµου.

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 4, 2018

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ