18 θέσεις εργασίας στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ

0

Στην πρόσληψη 18 ατόμων προχωρά το ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αναλυτικά:

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ « ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ, Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ, που εδρεύει στα Μελίσσια και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

18 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών/στρι ών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ – Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ, Ταχ. Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 14 Μελίσσια Τ.Κ. 15127, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού , υπόψη κκ. Γραμματικάκη Αικατερίνης και Μακράκη Λαμπρινής (τηλ. επικοινωνίας: 2132003445 και 2132003230 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ