Θέση οδηγού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

0

Στην πρόσληψη ενός ατόμου προχωρά ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Ο ενδιαφερόμενος θα απασχοληθεί ως οδηγός µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Αναλυτικά:

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», µε κωδικό MIS 5002320 στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σίφνου και Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα Τ.Κ 12351, απευθύνοντάς την στην ∆Η.Κ.Ε.Α.Β υπόψη κ Κολυβά Άννα (τηλ. επικοινωνίας: 2105697223 εσωτ 4). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ