Θέση Εργάτη στο Δήμο Μεγαρέων

0

Ο Δημος Μεγαρέων ανακοινωνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ενός (1) ατόµου, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών , µετά την κήρυξη του ∆ήµου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, από 15 Νοεµβρίου 2017 , λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων που έπληξαν την περιοχή µας, για τις εξής , κατά αριθµό ατόµων κατηγορίες εκπαίδευσης , ειδικότητες:

1 Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι , µαζί µε την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείτε από το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού) , πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εντός δύο (2) ηµερών από την εποµένη της ανάρτηση της 1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται) 3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται) 4. Φωτοαντίγραφο λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτείται) 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία) 6. Υπεύθυνη δήλωση «περί µη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ