Προσλήψεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

0

Ανακοίνωση για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων: α) του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης και β) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων: α) του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης και β) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (η οποία εδρεύει στην οδό Κότσικα 1Α, Αθήνα, Τ.Κ. 104 34), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/τ. Α’/20.4.2011), όπως ισχύει και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132/τ. Α’/14.2.2006), όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
γ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την πρόσληψη).

δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (κατά το χρόνο πρόσληψης).
Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Οικονομικής
Τεκμηρίωσης απαιτούνται τα εξής:

α)Τίτλος σπουδών Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικού, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, β)Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών εφόσον διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο ή οκτώ (8) ετών εφόσον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή έξι (6) ετών εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών, γ)Άριστη γνώση στα θέματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο,
δ)Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και ε)Εμπειρία διοίκησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

2. Για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικής
Τεκμηρίωσης απαιτούνται τα εξής:

α)Τίτλος σπουδών Νομικής, ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,

β) Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δέκα (10) ετών εφόσον διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο ή οκτώ (8) ετών εφόσον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή έξι (6) ετών εφόσον διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών, γ)Άριστη γνώση στα θέματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο,

δ)Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και ε)Εμπειρία διοίκησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Τα προσόντα των Προϊσταμένων που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Ειδικά, για την απόδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Γ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1 . Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) αδικήματα ή του έχει υποβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού κώδικα.

3. Δεν δύναται να συμμετέχει σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του ν.4369/2016 (Α’33), δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταμένων του για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Α του ν. 4369/2016.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι υποψήφιοι, πρέπει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν (αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή) ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη (στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση των ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής), στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34) τα κάτωθι:

1) Αίτηση – υποψηφιότητα (που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν.1599/1986), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Διαθέσιμο υπόδειγμα: www.epant.gr.
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

4) Ευκρινή φωτοντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτουν τα αναγκαία γενικά και ειδικά προσόντα.

5) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από την οικεία Υπηρεσία στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101). Σε περίπτωση που δεν το προσκομίσει με την αίτησή του θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

6) Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού, στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στο Δημόσιο Τομέα και ήταν αξιολογητής κατά το άρθρο 15 του ν. 4369/2016 για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016, ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις των διατάξεων του άρθρου 24 Α του ν. 4369/2016.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού επιλέγονται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ύστερα από γνώμη του Γενικού Διευθυντή μετά από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, για τετραετή θητεία.

ΙΙ. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1) Να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ», σε φύλλα που να απέχουν μεταξύ τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
2) Να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και να αποσταλεί στο προσωπικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3 )Να σταλεί σε όλα τα Υπουργεία και Περιφερειακές Διοικήσεις, οι οποίοι υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν αμελλητί στους υπαλλήλους των εποπτευόμενων από αυτούς Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων.

3) Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ( www.epant.gr ).
4) Να αποσταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αναρτηθεί στο διαδικτυακό του τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 88.09.170 και 210 88.09.301.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ