3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

0

Ο ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 122/2018 απόφαση του ∆.Σ (Α∆Α ΨΓΞΝΩΕ3-Χ3Κ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά τον ΜΑΙΟ µήνα 2018 για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε αντίστοιχη ειδική περιγραφή απασχόλησης και αριθµό ηµεροµισθίων:

3 Εργάτες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου από σήµερα 8/5/2018 έως και 10/5/2018 στις 12:00 το µεσηµέρι. Αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ