13 προσλήψεις στο Δήμο Ερμιονίδας

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13 ) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
 • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
 • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ )
 • 9 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Δήμο Ερμιονίδας Μ. Μερκούρη 11 Κρανίδι , Τ.Κ. 21300 , στο γραφείο προσωπικού όπου αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κα Πολυξένη Γκούμα ( τηλ. επικοινωνίας 2754360019 , 2754360000) εντός επτά (07) ημερών από

την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ερμιονίδας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, δηλ. από 17.05.2018 έως και την 23.05.2018 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (παρέρεται από την υπηρεσία) στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιρεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου
 2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έρει απασροληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ρρόνου για την αντιμετώπιση εποριακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή επορικών ή πρόσκαιρων αναγκών , καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασρόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 6. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών (για τους οδηγούς και ρειριστές μηρανημάτων έργου )
 7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισρύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση .
 8. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται
 9. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα (όπου απαιτείται ) για την απόδειξη της εμπειρίας
 10. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που ρορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων:

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υπορρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτερνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τερνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τερνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ