10 προσλήψεις Δημοτική Εταιρεία Σητείας

0

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ.), που εδρεύει στο Δήμο Σητείας Ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • 3 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (για την εκμίσθωση ξαπλώστρων παραλίας)
  • 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (για την εκμίσθωση ξαπλώστρων παραλίας)
  • 2 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 
  • 1 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
  • 1 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.), Τ.Κ. 72300, Παλαίκαστρο Σητείας,(τηλ. επικοινωνίας: 2843061177) αρμόδιος πληροφοριών κα Κουνελάκη Αικατερίνη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ