6 προσλήψεις στο λιμάνι Θεσσαλονικης

0

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Θεσσαλονικης ανακοινωνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α΄43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α΄213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α΄184), καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

  • 1 Αρχιπλοηγών- πλοηγών 
  • 2 Κυβερνητών Πλοηγίδων
  • 3 Πρυμνοδετών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00 έως 12.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης / Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (Εντός Λιμένος, Τ.Κ.: 54110, Πληροφορίες στο τηλ.: 2313-325899) από την Παρασκευή 18-05-2018 έως και τη Δευτέρα 21-05-2018.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ