6 Προσλήψεις στο Δήμο Νάουσας

0

Ο Δήμος Νάουσας ανακoινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νάουσας, που εδρεύει στην πόλη της Νάουσας Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας)
1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ’κατηγορίας)
4 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας ( συνοδών απορριμματοφόρων)
Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας, στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30) υπόψη κ. Παπακώστα Μαρίας & κ. Φίκατα Μαρίας, για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, στο Δημοτικό Κατάστημα Κοπανού (Ερμού 71) υπόψη κ. Σταυριανίδου Κυριακής και για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης στο Δημοτικό Κατάστημα Αγγελοχωρίου (Λεωφόρος Ειρήνης 195) υπόψη κ. Χατζηκαλλινικίδου Χρυσούλας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχίας 30, Νάουσα Ημαθίας, Τ.Κ. 59 200, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κ.

Παπακώστα Μαρία& κ. Φίκατα Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2332350335-336). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ