Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την υλοποίηση του έργου «BLUACT» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBACT III.

Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτοµο της ειδικότητας Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης έργου.

Το έργο “BLUACT” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBACT III και συγχρηµατοδοτείται κατά 70% από πόρους του ΕΤΠΑ και 30% από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Η βράβευση του ∆ήµου Πειραιά ως πόλη καλής πρακτικής για τον διαγωνισµό καινοτοµίας Blue growth αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία να µοιραστεί ο ∆ήµος την εµπειρία του, αφού θα ηγηθεί της διαδικασίας κατανόησης υιοθέτησης και επαναχρησιµοποίησης της καλής αυτής πρακτικής, µέσω της δηµιουργίας του ∆ικτύου Μεταφοράς Καλών Πρακτικών. Με βάση τη συµµετοχική προσέγγιση το προτεινόµενο έργο έχει ως στόχο τη µεταφορά και τη βελτίωση των σηµερινών πρακτικών και µεθοδολογιών για την προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς και κλάδους της γαλάζιας οικονοµίας. Απευθύνεται σε παράκτιες πόλεις ή / και σε πόλεις λιµάνια που έχουν παραγωγική εξάρτηση από τις δραστηριότητες στη θάλασσα και τη γαλάζια οικονοµία. Η σύµπραξη του ∆ικτύου Μεταφοράς έχει διαµορφωθεί αρχικά µε δύο άλλες Αστικές Αρχές, την πόλη Burgas της Βουλγαρίας και την πόλη Matosinhos της Πορτογαλίας. Ο στόχος και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την δηµιουργία του δικτύου µεταφοράς, είναι:

• Η βελτίωση της ικανότητας της πόλης στη διαχείριση Πολιτικών Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στην υλοποίηση ΟΒΑΑ/σχεδίων δράσης.

• Οργανωµένη διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων εντός της ΕΕ µέσω της διευκόλυνσης της µετάδοσης καλών πρακτικών στο τοµέα της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης

• Υιοθέτηση, επαναχρησιµοποίηση και ενίσχυση της Καλής Πρακτικής.

Το έργο στο σύνολό, του έχει διάρκεια 6 µηνών, από 04/04/2018 ως 04/10/2018 και στο πλαίσιο της υλοποίησής του, απαιτείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, µε ένα (1) άτοµο, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ