18 προσλήψεις στο ∆ήµο Οιχαλίας

0

Ο ∆ήµος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 62/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 95636/21-5-2018 , (A∆Α: ΩΠ1ΜΟΡ1Φ-ΜΗ1) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (02) µηνών, συνολικού αριθµού δέκα οχτώ (18) ατόµων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια:

8 ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικών Οχημάτων
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
8 ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου Οιχαλίας (∆/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς, τηλ.: 2724360337- 324) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα και Παράσχου Καλλιόπη. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την Πέµπτη 14/6/2018 εως την ∆ευτέρα 25/6/2018.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ