67 προσλήψεις στο Δήμο Κατερίνης

0

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου, ανά ειδικότητα ως εξής:

  • 10 ΔΕ Οδηγών 
  • 5 ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα
  • 50 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 10-07-2018 μέχρι και τη Πέμπτη 12-07- 2018.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
  3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
  4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ