2 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

0

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 22 (εντός ΣΤ΄ΚΑΠΗ), Τ.Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, υπόψιν κας Σταμπουλίδου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2741025717).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ