15 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος

0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με συνολικά δέκα πέντε (15) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ, Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού &Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» που εδρεύει στο Δ.Ε. Αρτέμιδος Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «εκμάθηση μουσικών οργάνων και μουσικής», «καλλιτεχνική απασχόληση – επιμορφωτικά και εικαστικά εργαστήρια» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη και το παράρτημα αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.spata-artemis.gr. ή να την παραλάβουν από τη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 5η ΣΤΑΣΗ Τ.Κ.190 16) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ.. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: (Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 5η ΣΤΑΣΗ Τ.Κ.190 16), απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος» υπόψη κ. Σερπάνου Αθηνά ή κ. Καραβασίλη Αγάθη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22940-45565). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.