4 Θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

0

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση (4) τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων –Μουσειολόγων
  • 1 ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην οργάνωση εκθέσεων – επανεκθέσεων σε μουσεία ή χώρους
  • 1 ΤΕ Λογιστών με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων
  • 1 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 32 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψιν κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 19-09-2018 έως 25- 09-2018).

Share.

Comments are closed.