Πρόσληψη στην Αμφίπολη

0

Η Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και πρόσθετα προσόντα και διάρκεια σύμβασης ίση με την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής (ήτοι μέχρι 31/8/2019).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αμφίπολης ∆ηµαρχείο ∆ήµου Αμφίπολης, Ροδολίβος Σερρών, Τ.Κ. 62041 υπόψη κας Λαζαρίδου Σάρρας (τηλ. επικοινωνίας: 2324350125)

Share.

Comments are closed.