8 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας

0

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισµού –Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του Ν.Π.∆.∆., που εδρεύουν στη Βέροια, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 1 ΠΕ Εικαστικών
  • 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
  • 1 ΠΕ/TE Μουσικών
  • 1 ΠΕ Πληροφορικής
  • 1 ΠΕ Παιδαγωγών
  • 2 ΠΕ Φιλολόγων
  • 1 ΠΕ Θεατρικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισµού Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Βέροιας, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θ.Ζωγιοπούλου 5 , υπόψιν: Καπρίνη Αθηνά και Λαζαρίδου Αθηνά, τηλ. Επικοινωνίας 2331022178.

Share.

Comments are closed.