4 προσλήψεις στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου

0

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ Ναυτικών 
  • 2 ΔΕ Τεχνικών/ειδ. Χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών
  • 1 ΔΕ Τεχνικών/ειδ. Χειριστές μηχανοκίνητων γερανών & λοιπών μηχ/των

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, Τ.Κ. 382 21-ΒΟΛΟΣ, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας Βασιλικής Τσίκα (τηλ. επικοινωνίας: 24213 16151). Στην περίπτωσηαποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 25.10.2018 έως και 5.11.2018.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ