11 θέσεις εργασίας στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

0

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Μαγείρων
  • 1 ΔΕ Υδραυλικών
  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 3 ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • 3 ΥΕ Λαντζέρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00΄-14.00΄ & Σαββατοκύριακο: 08.30΄-12.30΄), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχιλ.Ε.Ο.Κομοτηνής- Ξάνθης,Τ.Κ.69100- Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής υπόψιν του Α/Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. επικοινωνίας: 25310-57000, 25310- 57008, 25310-57014). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ