Θέσεις τριών μηχανικών στο Δήμο Μεγαρέων

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 232/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 687ΧΩΚΠ-63Ο), η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν, του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και της  παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 , για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών , μετά την κήρυξη του Δήμου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, από 23 Ιουλίου 2018, λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2018 στην Τοπική Κοινότητα Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, για τις εξής , κατά αριθμό ατόμων κατηγορίες εκπαίδευσης , ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

  • 2 Πολιτικών Μηχανικών
  • 1 Αρχιτεκτόνων

Οι ενδιαφερόμενοι , μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείτε από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) , πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
  2. Φωτοαντίγραφο λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτείται)
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
  1. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του

Δημοτικού Καταστήματος ( Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη) και στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Περάμου

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ