Πρόσληψη Μηχανικού Η/Υ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

0

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απαραίτητα προσόντα:

– ΠΕ Πληροφορικής / Μηχανικός Η/Υ

– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού σε Java EE/Spring

– Επαγγελματική εμπειρία σε SQL, σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων

– Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Ο/Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα έργου πληροφορικών του ΕΚΤ για την παραγωγή των εθνικών δεικτών για την Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), οι οποίοι, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής RIS3. Οι δείκτες παράγονται βάσει διεθνώς καθιερωμένων μεθοδολογιών και κανονισμών, με στοιχεία που συλλέγονται μέσω ετήσιων στατιστικών ερευνών σε εθνική κλίμακα καθώς και με άντληση διοικητικών δεδομένων και δεδομένων από εθνικές και διεθνείς επίσημες βάσεις. Η δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του ρόλου του ΕΚΤ ως φορέα και εθνικής αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και αφορά την συγκεκριμένα των δεικτών (α) δαπάνες Ε&Α και (β) προσωπικό Ε&Α, (γ) πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε Ε&Α, (δ) καινοτομία στις επιχειρήσεις και (ε) τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Ο/Η συνεργάτης/τρια θα συμμετέχει στην ομάδα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων/ καταλόγων / ευρετηρίων με πληροφορία και δεδομένα για τους ελληνικούς φορείς με ΕΤΑΚ δραστηριότητες (δημόσιους οργανισμούς, ΑΕΙ, επιχειρήσεις).

Επιπλέον, θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τη διεξαγωγή ερευνών, τη συλλογή των δεδομένων και την εξαγωγή τους σε επεξεργάσιμη μορφή. Τέλος, θα συμμετέχει στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη στατιστική ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από απαντήσεις συμμετεχόντων σε έρευνες ή άλλες πηγές, την εξαγωγή δεικτών, τη διάθεσή τους σε τρίτους οργανισμούς, και τη διεξαγωγή βιβλιομετρικής ανάλυσης δεδομένων των ελληνικών δημοσιεύσεων.

Ο/η συνεργάτης/τρια θα πρέπει να μεριμνά και να έχει τις απαραίτητες ικανότητες συνεργασίας με τα λοιπά μέλη της ομάδας με στόχο την από πληροφορικής σκοπιάς διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων και των παραγόμενων δεικτών. Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/ια οφείλει να προτείνει τρόπους αξιοποίησης των κατάλληλων πληροφορικών εργαλείων για την περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στο ΕΚΤ και υποστηρίζουν τα στάδια συλλογής στοιχείων και παραγωγής δεικτών.

Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο οργανισμό και ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, με ευρεία προβολή και δυνατότητες συνεχούς εκμάθησης. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει ευπρέπεια στην επικοινωνία, ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να έχει ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη του αντικειμένου και των γνώσεων του. Επίσης, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα και ικανότητα παράδοσης αποτελεσμάτων εντός χρονικών προθεσμιών.

Share.

Comments are closed.