Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων στο Δήμο Λάρισας

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ανακοινωνει τη πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.

  • Δύο (2) Κοινωνικοί Επιστήμονες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) και έχουν ενημερωθεί για την Περιγραφή θέσεων – καθηκόντων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) της παρούσας Ανακοίνωσης, καλούνται να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗ.Κ.Ε.Λ

ΗΠΕΙΡΟΥ 96 – 98

ΤΚ 41223, ΛΑΡΙΣΑ

Share.

Comments are closed.