Θέση διευθυντή στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/-ριας στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), καθορισμός ειδικών προσόντων, συγκρότηση επιτροπής επιλογής και κριτήρια επιλογής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν: Α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. και διδακτορικό τίτλο της ημεδαπής ή ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής, αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Β) Επιθυμητά προσόντα – Άριστη γνώση, επιπροσθέτως της ελληνικής γλώσσας, μίας τουλάχιστον γλώσσας από τις ακόλουθες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. – Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας, εμπειρία αποτελεσματικής λειτουργίας σε ομαδικά σχήματα, ικανότητα να εμπνέουν τους συνεργάτες, να αξιοποιούν και να συντονίζουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες.

2. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ριας του ΟΠΙ, υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Τύπο.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: i. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, ii. Όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλους σπουδών ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο για την τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής) και iii. Πρόταση – υπόμνημα στο οποίο θα συνοψίζουν το όραμά τους για τον ΟΠΙ, το πλαίσιο πραγματοποίησης, καθώς και τις προτάσεις τους για τη βέλτιστη επίτευξη των σκοπών όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται: α) είτε με κατάθεση στο κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ, β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol.dd@culture.gr, γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Μπουμπουλίνας 20-22 ΤΚ 10682).

Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με το ταχυδρομείο, για το εμπρόθεσμο της αίτησης θα λαμβάνεται υπ’ όψη ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: “Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του Διευθυντή του ΟΠΙ”.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.