Πρόσληψη συντηρητών Αρχαιοτήτων στα Μέγαρα

0

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:

1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδας Α) με εξειδίκευση σε κεραμική, λίθο, μέταλλο γυαλί , οργανικά υλικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, ΤΚ 10555, Αθήνα απευθύνοντάς την στην ΕΦΑΔΑ υπόψιν κας Γ. Μάλλιου (τηλ. επικοινωνίας: 2105561097), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών (09.00 – 13.00) που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://www.diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (https://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Δευτέρα 21- 01-2019 έως και Παρασκευή 25-01-2019). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (στο φαξ: 2103216292) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση (efada@culture.gr) εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Share.

Comments are closed.