Προσλήψεις Φυσικοθεραπευτών στο Δήµο Βόλου

0

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου ανακοινωνει την πρόθεση της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου, για τη στελέχωση των δοµών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µε τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του προγράµµατος 30/06/2019 µε τη κάτωθι συγκεκριµένη ειδικότητα.

2 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Προσοντα

-Πτυχίο Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
– Άδεια άσκησης επαγγέλµατος

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της ∆ιοίκησης ή από δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Προύσσης 22-26 µε Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία υπόψιν κας Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 2421029908). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.