Θέση Αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

0

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 4 «έργο αρχαιολογίας» στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Κρανιάς Δήμου Ελασσόνας» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 28-12-2019 ημερομηνία λήξης του υποέργου ,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης εφόσον αυτό συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν, ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λάρισας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Τ.Κ. 41500, ΜεζούρλοΛάρισα, υπόψη κ. Γαρόφλου και κας Δηλημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2413508207- 2413508282), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 12-02-2019 έως 18-02-2019).

Share.

Comments are closed.