8 θέσεις εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

0

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης, που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η κήρυξη των τεσσάρων εκ των πέντε δήμων του νομού Ρεθύμνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι θέσεις, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

  • 2 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • 1 ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών
  • 1 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
  • 1 ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
  • 2 ΔΕ Διοικητικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Τρουλλινού Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 28313-40721, 28313-40735).

Share.

Comments are closed.