Θέσεις μηχανικών στη Περιφέρεια Κρήτης

0

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι θέσεις, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (η οποία διατίθεται από την υπηρεσία μας) με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ.73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στην: Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40186, 28213-40283, 28213-40137). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 έως και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Share.

Comments are closed.