Θέση γυμναστή στο Δήμο Τρικκαίων

0

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.243/2019 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΟΒΥΩΗ9- Ε5Θ), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΝΑ (1) άτομο, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων και συγκεκριμένα για την κάτωθι ειδικότητα:

1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ και άδεια ναυαγοσώστη πισίνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 17/4/2019 μέχρι και 22/4/2019), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

Share.

Comments are closed.