Θέσεις εργατών στο ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου

0

Ο ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 128/2019 απόφαση του ∆.Σ (Α∆Α 6∆ΥΝΩΕ3-ΛΣ7), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού οχτώ (8) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά τον ΜΑΙΟ µήνα 2019 για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε αντίστοιχη ειδική περιγραφή απασχόλησης και αριθµό ηµεροµισθίων:

8 Εργάτες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου από αύριο 14/5/2019 έως και Παρασκευή 17/5/2019 στις 15:00. Αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.