6 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

0

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, συνολικά έξι (6) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε΄ του Ν.3812/2009, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με τις οποίες τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 14 του Ν.2190/1994 καθώς και την υπ’ αριθμ. 14 /3- 4-2019 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, για την υλοποίηση του προγράμματος της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης και την ολοκλήρωση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2018 – 2019 στις πιστοποιημένες Δομές ΚΔΑΠ της Επιχείρησης.

  • 4 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ)
  • 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (ΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από Πέμπτη 16/05/2019 έως Παρασκευή 24/05/2019 από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης «deppath@thermi.gr», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης πρόσληψης. Αιτήσεις με ταχυδρομική αποστολή δεν θα γίνονται δεκτές.

Share.

Comments are closed.