Θέση Εργάτη Πρασίνου στο Δήμο Ζίτσας

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ανακοινωνει ότι θα προσλάβει ένα άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των
υπηρεσιών του (πυροπροστασία) με ειδικότητα ΥΕ Εργάτη/τρια Πρασίνου για χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών.

-Για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97

-Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ζίτσας(Δ/νση: Λ. Πασσαρώνος1, τηλ: 26533-60053) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Τσάγγας Κων/νος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία εννέα ημερών έπειτα από την ανάρτησή της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ήτοι από 20/04/2019 έως 24/05/2019) και ώρα 10:00- 14:00. Η σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση θα διατίθεται στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Ελεούσας), στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gov.gr .

Share.

Comments are closed.