26 θέσεις εργασίας ατόμων στην ΕΦΑ Λάρισας

0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και, ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του Μεγάλου Έργου «Ολοκλήρωση Έργων Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας» για χρονικό διάστημα οχτώ [8] μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ως εξής:

Επιπλέον,  ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» της ενταγμένης πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΣΗ Ε’» των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως το τέλος του υποέργου εφόσον υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν, ως εξής:

Τέλος, ανακοινώνει την πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστή (με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας) για την εκτέλεση του υποέργου 1 « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» της ενταγμένης πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΣΗ Ε’» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Share.

Comments are closed.