6 προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας , έξι ατόµων και συγκεκριµένα:

  • 3 Εργατών καθαριότητας ΥΕ
  • 2 Οδηγός
  • 1 Χειριστής εκσκαφέα (JCB )

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες

Share.

Comments are closed.