23 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου

0

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών(23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, που εδρεύει στο Δήμο Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμ βασης, αριθμού ατόμων:

  • ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων [Δ’ (D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]                 2
  • ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων [Δ’ (D) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]          14
  • ΔΕ Οδηγών Τουριστικού Τρένου [Δ’+ Ε’ ΡΕ) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]    1
  • ΔΕ Εκδοτών Εισιτηρίων                 2
  • ΔΕ Σταθμαρχών                 2
  • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων            2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ», Αγ. Ιωάννη 54, Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντά ς την στο Τμ ή μα Προσωπικού, υπόψη κυρίας Μπλούτη Αστερίας ή κυρίου Καραμανώλη Φώτη (τηλ. επικοινωνίας: 22410 22259 – 36370). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.