10 προσλήψεις στο Δήμο Δοξάτου

0

Η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Δοξάτου (∆Η.ΚΕ.∆Η.∆.) ανακοινώνει την πρόθεση της ∆ηµοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης Δήµου Δοξάτου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Καλαµπακίου και Κυργίων µε αντικείµενο παροχή υπηρεσιών ∆ηµιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 10 (δέκα άτοµα) ειδικοτήτων 2 Παιδαγωγών, 1 Φυσικής Αγωγής, 2 Ξένων γλωσσών, 1 Εικαστικού, 1 Μουσικού 1 Χοροδιδάσκαλου, 1 Φιλολόγου και 1 Θεατρολόγου. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν κάποιες από τις παραπάνω θέσεις, οι αντίστοιχες ειδικότητες που δεν καλύφθηκαν θα καλυφθούν από παιδαγωγούς για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2020 µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους  θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆οξάτου (∆Η.ΚΕ.∆Η.∆.) Τ.Κ. 66032 Κύργια ∆ράµας τηλ 2521352214

Share.

Comments are closed.