40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννίνων

0

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.) ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., ανά Τμήμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 Αρχιμουσικός Συμφωνικής Ορχήστρας ΠΕ ή ΤΕ και διδάσκων καθηγητής Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας και Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας

5 Διδάσκων μουσικός πιάνου ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός μονωδίας ΠΕ ή ΤΕ

4 Διδάσκων μουσικός κιθάρας ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός φλάουτου ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός κλαρινέτου ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός τρομπέτας ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικών ανώτερων θεωρητικών ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός βασικών θεωρητικών και πιάνου και συνοδείας πιάνου Σχολών Διεύθυνσης Χορωδίας & Ορχήστρας ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός παιδικής χορωδίας ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός ηλεκτρικού αρμονίου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

1 Διδάσκων μουσικός ηλεκτρικής κιθάρας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

1 Διδάσκων μουσικός βιόλας και βιολιού ΠΕ ή ΤΕ

2 Διδάσκων μουσικός βιολιού ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός βιολοντσέλου ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός κοντραμπάσου ΠΕ ή ΤΕ

1 Καθηγητής Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας ΠΕ ή ΤΕ

1 Διδάσκων μουσικός παραδοσιακού λαούτου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

2 Διδάσκων μουσικός συνοδός πιάνου (οργάνων ορχήστρας και μονωδίας) ΠΕ ή ΤΕ

4 Διδάσκων κλασικού & σύγχρονου χορού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

1 Διδάσκων ΖωγράφοςΑγιογράφος ΠΕ

3 Διδάσκων Εικαστικός Ζωγράφος-Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ

1 Διδάσκων Εικαστικός Με ειδικότητα Κεραμική ΤέχνηΨηφιδωτό ΠΕ ή ΔΕ

1 Μουσικός Εκτελεστής Παραδοσιακού κλαρίνου ΤΕ ή ΔΕ

1 Μουσικός Εκτελεστής Παραδοσιακών κρουστών ΤΕ ή ΔΕ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στον Πρόεδρο κ. Κων/νο Γκόγκο, υπόψη κ.κ. Ματσή Ξανθή & Γκάλγκου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940).

Share.

Comments are closed.