Θέση Βοηθού Λογιστή στο Ελληνικο Ινστιτούτο Παστέρ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ προκηρυσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λογιστή στο Τμήμα Οικονομικών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εργασίες Ταμείου και Κεντρικού Λογιστηρίου σε θέματα διαχείρισης παραγγελιών πελατών-προμηθευτών/αποθήκης και αποθεμάτων, εξυπηρέτησης πελατών-προμηθευτών (εσωτερικού-εξωτερικού) και διαχείρισης υπολοίπων, υποστήριξης λοιπών οικονομικών εργασιών

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία έναρξης έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης.

ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου, έως του ποσού των 16.500€ / έτος και θα καλυφθεί από το έργο με Κωδικό: 92.25.0000.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: “Υποβολή αίτησης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη θέση Βοηθού Λογιστή στο Τμήμα Οικονομικών του Ε.Ι.Π.”.

Share.

Comments are closed.