40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δελτα

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Απορριμματοφόρων) 13
  • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB) 3
  • ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα 1
  • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Καλαθοφόρου) 1
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 16
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 6

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

α) Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη επιστολή (η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής).

β) Να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, στο Δημοτικό κτίριο επί της Πλατείας Δημοκρατίας στη Σίνδο κατά τις ώρες από 8.00’ έως 13.00’, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλέφωνα 2313300546 – 2313300547.

γ) Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης ως ανωτέρω, δύνανται να την υποβάλλουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2313300546 – 2313300547 – 2313300502 και 2313300519. Η υπογραφή της και η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο σε συνεννόηση με το Γραφείο Προσωπικού.

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosdelta.gr καθώς και στο Δι@ύγεια ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει, λόγω και του κατεπείγοντος των αναγκών που έχουν προκύψει, από την επομένη από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δι@ύγεια και θα διαρκέσει για περίοδο τριών ημερών ήτοι από 27/3/2020 έως 31/3/2020.

Share.

Comments are closed.