Προσλήψεις στο Δήμο Σαμοθράκης

0

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, για τις κάτωθι ειδικότητες και με αντίστοιχα τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

1 ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών
6 ΥΕ Εργατών/τριών Ύδρευσης
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Σαµοθράκης, Χώρα Σαµοθράκης, Τ.Κ. 68002, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Σαµαρά Γαρυφαλλιάς (τηλ. επικοινωνίας: 25513 50819). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.