Προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αμφιλοχίας

0

Ο ∆ήµος Αµφιλοχίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, ήτοι από 1-7-2016 έως 31-8-2016, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και ειδικότερα:
• -Τρεις (3) ∆Ε Οδηγούς
• -Ένας (1) ΥΕ Εργάτης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα , όπως προβλέπονται στο Π∆ 50/2001, ως ισχύει.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
-Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες Πολίτες
-Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών
-Να έχουν τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφα απόδειξης των τυπικών τους προσόντων
3. Α.Φ.Μ.
4. ΑΜΚΑ
5. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν το κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες έχει απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για κάλυψη περιοδικών ήπρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειµένου να κριθεί εάν αυτός έχει κώλυµα πρόσληψης ή όχι. Ως αφετηρία υπολογισµού του δωδεκαµήνου ορίζεται η ηµεροµηνία λήξης της απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώσει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
8. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Αµφιλοχίας από 22-6-2016 έως 27-6-2016.

Share.

Comments are closed.