Προσλήψεις στην Κάλυμνο

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Καλυµνίων που εδρεύει στην Κάλυµνο Ν. ∆ωδεκανήσου και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
• 2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ [ Γ΄(C) κατηγορίας- χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
• 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καλυµνίων, Ενορία Χριστού, Τ.Κ.85200 Κάλυµνος Ν.∆ωδεκανήσου, απευθύνοντάς την στη ∆ιοικητική

Υπηρεσία υπόψιν κ. Αλαχούζου Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2243059571). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η Προκήρυξη

Share.

Comments are closed.