2 θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

0

Στην πρόσληψη δύο ατόμων προχωρά Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Οι ενδιαφερόενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Αναλυτικά:

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016),γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2018, και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Kαθηκοντα

Εφαρμόζει την πολιτική, τη νομοθεσία, τα προγράμματα και τα σχέδια της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή περιλαμβανομένων και θεμάτων αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε σχέση με: (α)τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της υγείας και την περιφρούρηση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών﮲ (β)τη δημιουργία και διαφύλαξη συνθηκών υγειούς ανταγωνισμού.
Παρέχει νομική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών και στον ανταγωνισμό﮲
Συντάσσει σημειώματα και αιτιολογημένες Διοικητικές Αποφάσεις αναφορικά με παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών﮲
Ετοιμάζει νομοθετήματα, όπως, νομοθεσίες, κανονισμούς και διατάγματα σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και του ανταγωνισμού﮲
Διεξάγει έρευνες, μελέτες, επισκοπήσεις, διενεργεί επιθεωρήσει και ελέγχους για σκοπούς εφαρμογής των νομοθεσιών, υποβάλλει εκθέσεις και επεξεργάζεται προτάσειςπολιτικής σε θέματα προστασίας των καταναλωτών και του ανταγωνισμού﮲
Συμμετέχει σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε οποιοδήποτε άλλο διεθνή και ευρωπαϊκό οργανισμό﮲
Διοργανώνει σεμινάρια, εκθέσεις, διαλέξεις, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ﮲Υπηρεσίας
Παρέχει στο κοινό πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενημέρωση σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή﮲
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν﮲

Προσοντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister – at – Law).
Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του περί Δικηγόρων Νόμου, κεφ. 2 και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ, ή/και εγγεγραμμένος δικηγόρος σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, ως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2, ή για δικηγόρους από άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ, ως καθορίζεται στην οικεία νομοθεσία.
Διδακτορικό, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκούέτους, στα Νομικά, αποτελεί πλεονέκτημα.
Πείρα στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή ή/και ανταγωνισμού αποτελεί πλεονέκτημα.
Διδακτορικό, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, με ειδικότητα στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή ή/και ανταγωνισμού αποτελεί πλεονέκτημα.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, προσκομίζοντας τεκμήρια όπως αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένης διάρκειας για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είναι για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 4(2)(β) και 9(2) του Νόμου 70(Ι)/2016. Η σύμβαση απασχόλησης δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.

Σύμφωνα με το άρθρο 15(1) του Νόμου 70(Ι)/2016 κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως, για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο πτυχίου και όπου εφαρμόζεται μεταπτυχιακού διπλώματος, μαζί με αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κλπ.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης και το ρόλο που είχε σε αυτή, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση σχετικής πείρας ή/ και πείρας σε θέματα προστασίας καταναλωτών και ανταγωνισμού. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή να σταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 09/02/2018, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22 200904 ή 22200900.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ