Τι μισθό θα λάβουν οι 8.166 εργαζόμενοι στους δήμους

0

Μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινά η διαδικασία αιτήσεων για τους 8.166 μόνιμους υπαλλήλους σε δήμους.

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσόμενων θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και ιδίως:

• τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων
• εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων, διάθεσης απορριμμάτων στους κατάλληλους χώρους από τα απορριμματοφόρα οχήματα
• περισυλλογή, μεταφορά και απόρριψη άχρηστων αντικειμένων
• συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων
• καθαρισμός/πλύση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών, αλσών, κοινόχρηστων χώρων, απορριμματοδοχείων, δημοτικών κτιρίων, αφισών/πανώ κα
• απόσυρση εμποδίων από πεζοδρόμια και δρόμους
• συντήρηση, έλεγχος και επισκευή εγκαταστάσεων, τροχοφόρων οχημάτων και εξοπλισμού
• συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
• τήρηση αρχείου και διοικητική υποστήριξη
• λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
• κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων
• ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση ποιότητας ύδατος και επεξεργασμένων λυμάτων και των αποδεκτών αυτών
• εκπόνηση μελετών και ερευνών που αποβλέπουν στην περιβαλλοντική προστασία

Μισθοί
Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 θα αμείβονται με τους μισθούς που ισχύουν για τους εργαζόμενους ΟΤΑ στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Οι μισθοί τους διαμορφώνονται ως εξής:
Πτυχιούχος ΑΕΙ (ΠΕ) θα λαμβάνει €1.092
Πτυχιούχος ΤΕΙ (ΤΕ) θα λαμβάνει €1.037
Απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ (ΔΕ) θα λαμβάνουν €858
Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού (ΥΕ) θα λαμβάνει €780
Επιπλέον των παραπάνω μισθών ισχύουν το οικογενειακό επίδομα, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και «παραμεθόριων» για αυτούς που θα υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:
● Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
● Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ