Θέση επιστημονικού συνεργάτη

0

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει στην Περιφέρεια Κρήτης Επιστηµονικό Συνεργάτη σε θέµαταΚρητικής Μουσικής Παράδοσης και Πολιτισµού, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης για τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κρήτης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα τηςαλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό δίπλωµα συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
∆ιδακτορικό δίπλωµα συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία).
Εµπειρία σε πρακτικές και µέσα διατήρησης και διάδοσης του κρητικού πολιτισµού.
Να έχουν εκπληρώσει (προκειµένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο στη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης εντός πέντε (5) ηµερών από τη δηµοσίευση στον τοπικό τύπο.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου της Αστυνοµικής Ταυτότητας. β) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. δ) Στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η ζητούµενη ειδίκευση και εµπειρία σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ