Θέση δικηγόρου στο Δήμο Αλεξανρούπολης

0

Ο Δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ 7 του άρθρου 60 του Ν 4370/2016 (ΦΕΚ 37/7.3.2016 τεύχος Α) και ισχύουν.

Αντικείµενο της απασχόλησης του θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης καθώς και των εκάστοτε Νοµικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ιδρυμάτων αυτού και ειδικότερα:

Η παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου,για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων Η παροχή νοµικών συµβουλών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και τα νοµικά πρόσωπα για την διασφάλιση της νοµιµότητας των δράσεων τους.

Η υποβολή γνωµοδοτήσεων σε ζητήµατα που αφορούν τον ∆ήµο.

Η νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου σε υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών.

Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ( αρμόδια κα Ειρήνη Παπαδοπούλου , τηλεφ. 2551064161 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:00, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 306).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ